MENU
Aula_close Layer 1
Sanderumskolen

Sanderumskolens vision

Sanderumskolens vision:

Sanderumskolen skal være en kulturbærende og kulturudviklende dannelsesinstitution, hvor den enkelte elev, medarbejder og forældre skal tage ansvar for det enkelte individ, klassen og for skolen som helhed.

En forudsætning for at udvikle fagligt dygtige elever, som har vedvarende lyst til mere uddannelse er, at disse børn og unge oplever sig motiverede for læring i dagligdagen.

Motivation skabes og udvikles ved at sikre at:

 • Skolens kultur byder alle velkommen på en autentisk og troværdig måde. Det sker i praksis ved, at de voksne (forældre som medarbejdere) udfordrer sig selv ved øget refleksion og en praksis, der tilgodeser og sikrer, at skolen kan omtale sig selv som værende en inkluderende skole præget af mangfoldighed og kreativitet.
 • Skolens fokus på høj faglighed praktiseres med fokus på succes for den enkelte, således at alle elevers faglige progression sikres.
 • Eleverne ses, høres og anerkendes som værende i stand til at tage øget ansvar og fastholdes i, at forældre, lærere og pædagoger har forventninger til dem afstemt i forhold til den konkrete virkelighed.

Sanderumskolens kultur skal være præget af:

 • At al kommunikation bygger på gensidig respekt såvel på skrift som i tale.
 • Mangfoldige fællesskaber.
 • At der gennem opkvalificerede medarbejdere sikres sammenhæng mellem den lokalt forankrede skole og den globale udvikling.
 • Sundhed – forstået som såvel mental sundhed som fysisk sundhed.

På det praktiske plan vil skolen arbejde for, at ovenstående udføres på en måde der:

 • Løbende sikrer en forventningsafstemning mellem skolen og forældrene med udgangspunkt i det enkelte barn, klasse og skole samt sikrer kollektiv viden om snitfladen mellem forældrenes opgave og skolens opgave.
 • Organiserer en sund skoledag præget af fællesskab, nydelsesfulde relationer, motion, traditioner, fællesoplevelser i og udenfor skolen samt adgang til mad og drikke.
 • Afspejler kreativitet i forhold til at koble skolens delmål til nyskabende kombinationer.
 • Løbende hæver skolens æstetiske læringsmiljø, således at elever og medarbejdere arbejder i fysiske rammer, der sideløbende med æstetikken skaber mulighed for fleksibilitet og differentieret undervisning.
 • Åbner skolen til det omgivende samfund. Lokalt skal distriktet tænkes som værende ét stort læringsmiljø, hvor venskaber og samarbejdsrelationer udenfor skolen skal plejes og udvikles.
 • Inddrager de teknologiske udviklingsmuligheder i skolehverdagen.

 

Vedtaget af Sanderumskolens bestyrelse den 26. feb. 2013

Alle skolens elever